Życie i nauka

Życiorys

Informacje

 • członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • 2005 – 2007 członek Komisji Bibliotecznej PAT
 • 2006 – 2008 zastępca kierownika Podyplomowego Studium Dziennikarskiego PAT
 • nagroda rektorska UPJP2 za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

Doświadczenie zawodowe

 • 1988 – 1994 Seminarium Duchowne w Krakowie
 • 14 maja 1994 święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego
 • 1994 – 1997 wikariusz i katecheta w Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach
 • 1994 – 2008 redaktor miesięcznika Głos Podbeskidzia
 • 1997 – 1998 stypendium naukowe w Rzymie
 • 1998 – 2004 studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1998 – 2003 studia magisterskie z zakresu socjologii
 • 2004 – tytuł doktora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – temat rozprawy doktorskiej „Państwo w nauczaniu społecznym prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego”
 • 2014 – habilitacja – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku – temat rozprawy habilitacyjnej „Dydaktyka katechezy katolickiej i jej percepcja w środkach społecznego przekazu”
 • 2005 – 30.09.2016 Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej
 • 2005 – do chwili obecnej Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej
 • 2006 – członek Komitetu Organizacyjnego przygotowującego pielgrzymkę Ojca świętego Benedykta XVI do Małopolski
 • 2008 – do chwili obecnej Członek Rady Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • 2008-2014 felietonista Przewodnika Katolickiego
 • od 2008 felietonista dziennika Reczpospolita
 • 2010 – 2014 członek Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 – do chwili obecnej Konsultor ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski
 • 2013 – 2016 Konsultor medialny w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
 • 2014 – Książki „Przyjaźń” i „Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża Franciszka” – zostały w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie zakwalifikowane przez dyrektora Liceum jako cenny materiał dydaktyczny w realizacji programu wychowawczego szkoły i wychowania do wartości

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe w języku polskim – od uzyskania habilitacji

 1. Migracje i komunikacja społeczna w rzeczywistości globalnej wioski na przykładzie rozwoju kapelanii lotnisk. „Życie Konsekrowane”4:2014 s. 102-113
 2. Prawo dzieci upośledzonych do życia. Na kanwie dyskusji o belgijskiej ustawie dopuszczającej eutanazję dzieci. „Sztuka Leczenia” 1-2:2015 s. 25-36.
 3. Postawa moralna i komunikacyjna nauczyciela akademickiego w kształtowaniu osobowości studentów.Studia Socialia Cracoviensia” 7:2015 nr 2 (13) ISSN 2080-6604 s. 101-113.
 4. Działalność Sióstr Felicjanek w świetle artykułów prasowych. Studium lokalnej prasy świeckiej w latach 2009-2014. W: Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański.Red. R. Nęcek, E. Kucharska, W. Misztal. Wydawnictwo św. Jana Pawła II Kraków 2016 ISBN 978-83-64613-11-1 s. 93-108.
 5. Komunikacja prawdy jako przejaw świętości życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. W: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny. Red. W. Mleczko. Wyd.  św. Jana Pawła II. Kraków 2016 ISBN 978-83-64613-97-5 s. 91-103.
 6. Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej. W: Kościół, Komunikacja, Wizerunek. Red. R. Kowalski. Wyd.  Archidiecezji Wrocławskiej. Wrocław 2016  ISBN 978-83-7454-331-6 s. 105-124.
 7. Tweetup o miłosierdziu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem jako przejaw kultury spotkania. W: Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza. Red. W. Misztal, R. Nęcek. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2016 ISBN 978-83-7580-496-6 s. 111-123.
 8. Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora. ” Życie Konsekrowane” 4:2016 s. 76-87.
 9. Przekaz miłosierdzia elementem nowej ewangelizacji w działalności księży rogacjonistów. „Społeczeństwo” 1-2:2016 s. 55-69.
 10. Edukacyjny wymiar tweetów papieża Franciszka. „Colloquia Theologica Ottoniana” 1:2016 ISNN 1731-0555 s. 135-150.
 11. Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi księdza Stefana Pawlickiego. W: Ks. Stefan Pawlicki CR: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. Seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Red. W. Mleczko. Kraków 2016 ISBN 978-83-64613-11-1 s. 219-228.
 12. Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji arcybiskupa Józefa Życińskiego. W: Media – Kultura – Dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. I. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Kraków 2017 ISBN 978-83-7438-583-1 s. 233-246.
 13. Radość przejawem komunikacji porozumienia. „Życie Konsekrowane” 4:2017 ISSN 1231-059X s. 48-61.
 14. Komunikacja i bliskość. Franciszka przesłanie do świata w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016. „Społeczeństwo” 1:2017 ISSN 1426-4196 s. 32-51.
 15. Znaczenie mądrości w komunikacji międzyludzkiej w świetle listów i notatek Błogosławionej Celiny Borzęckiej. W: Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna Matki i córki. Seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Red. W. Mleczko, M. T. Opryńska, W. Misztal. Kraków 2017 ISBN 978-83-7580-583-3 s. 49-57.
 16. Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę” i „Rozmyślania nad konstytucjami
  ks. Waleriana Kalinki”. W: Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR. Seria:
  Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Red. W. Mleczko, M. T. Opryńska, W. Misztal.
  Kraków 2017 ISBN 978-83-64613-61-6 s. 75-85.
 17. Dowartościowanie mediów jako jeden z przejawów promocji miłosierdzia. Na kanwie listu
  apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II. W: Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia. Seria W
  społeczno-medialnej sieci – II. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Kraków 2018 ISBN 978-83-7580-596-3 s. 85-
  99.
 18. Troska o zdrowie w przekazie pism bł. Marii Angeli Truszkowskiej. W: Modlitwa – Zdrowie –
  Komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek. Seria: W społeczno-medialnej sieci – IV. Red. R. Nęcek, W.
  Misztal. Kraków 2019 ISBN 978-83-7438-653-1 s. 83-96.
 19. Rola środków przekazu w służbie miłosierdzia na kanwie nauczania Jana Pawła II. „Łódzkie Studia Teologiczne” 1:2019 ISSN 1231-1634 s. 143-154.
 20. Miłosierny wymiar komunikacji  w świetle nauczania papieża Franciszka. W: Papież Franciszek: Troska, by Ewangelia przekonała współczesnego człowieka. Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. V. Red. W. Misztal, R. Nęcek. Kraków 2019 ISBN 978-83-7438-653-1 s. 143-155.
 21. Nauki o mediach – tożsamość w aspekcie interdyscyplinarności. „Łódzkie Studia Teologiczne” 1:2019 ISSN 1231-1634 s. 133-141.
Publikacje naukowe w językach kongresowych

 1. Fides et Ratio: Das Geheimnis des Józef Życiński.„Theologisch-Praktische Quartalschrift” 3:2014 s. 298-303.
 2. Das Spezifikum der Journalistenarbeit im Lichte der Lehre von Papst Franziskus vor dem Hintergrund des 50. Jahrestages der Verabschiedung des Konzilsdekrets „Inter mirifica”.„Theologisches” 7-8:2014 s. 315-324.
 3. I network sociali come nuovo luogo di evangelizzazione nell’educazione dei Padri Rogazionisti. In: Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia. A cura di R. Nęcek e E. Kucharska. Roma 2014 s. 43-62.
 4. Communivative competence in gerontology: W: XII. Celoslovenska Konferencia sestier pracujucich v zariadeniach socialnych sluzieb.Red. I. Kamanova, L. Stefakova. ISBN 978-80-89542-50-5 Bratislava 2015 s. 59-68.
 5. Collaborative MOOCS or the end of the e-learning history?W: ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 – Seville, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Seville 2015  ISBN 978-84-608-2657-6 s. 1886-1891. We współpracy.
 6. Towards better learning scenarios for cultural diversity and media literacy. W: ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 – Seville, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Seville 2015  ISBN 978-84-608-2657-6 s. 1879-1884. We współpracy.
 7. L`incontro personale e la comunicazione socjale nella realta del Villaggio Globale basandosi sull`esempio dello sviluppo della Cappellania Aeroportuale. „People on the move”. Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. 6-12:2015 Suppl. N. 123 s. 157-165.
 8. Solidarity of Participation in the Life of a Senior as Manifestation of Love.„Disputationes Scientificae” 1:2015 ISNN 1335-9185 s. 59-68.
 9. Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Use of Social Media for News Makeup among the Polish Journalists.„Media Watch. Journal of Communication” 1:2016 ISSN 0976-0911 s. 19-29. We współpracy.
 10. Digital didactics – Facebook application in learning process.W: INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 – Valencia, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Seville 2015  ISBN 978-84-608-5617-7 s. 1220-1226. We współpracy: K. Gurba, W. Misztal.
 11. Blended learning as an element of modern didatics. W: INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 – Valencia, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Seville 2015  ISBN 978-84-608-5617-7 s. 1220-1226. We współpracy: K. Gurba, D. Kaczmarczyk, W. Misztal.
 12. Die moralische und kommunikative Haltung des Hochschullehrers bei der Personlichkeitsbildung der Studenten. „Theologisches” 3-4:2016 ISSN 1612-6165 s. 175-186.
 13. The attitude toward globalization as a factor shaping the willingness to use e-learning by young people in the phase of emerging adulthood.W: Proceedings of EDULEARN16. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. 4th-6th July 2016 Barcelona, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Barcelona 2016 ISBN: 978-84-608-8860-4 s. 7570-7575. We współpracy: A. Senejko, E. Gurba, K. Gurba, W. Misztal, W. Mleczko.
 14. Developmental factors influencing the effectiveness of e-learning among people in the phase of emerging adulthood.W: Proceedings of EDULEARN16. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. 4th-6th July 2016 Barcelona, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres Barcelona 2016 ISBN: 978-84-608-8860-4 s. 7564-7569. We współpracy: E. Gurba, K. Gurba, W. Misztal, W. Mleczko.
 15. Influence of spiritual development on the effectiveness of virtual collaboration in distance education. W: Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Seville 2016  ISBN: 978-84-617-5895-1 s. 6612-6616. We współpracy: K. Gurba, W. Misztal.
 16. Prayer as Communication with God. On the Basis of the Writings of Father Valerian Kalinka, CR: “To Golgota” (Na Golgotę) and “Meditations on the Constitutions” (Rozmyślania nad konstytucjami). W: Resurrectiuonist Spitituality: From Personal to social Renewal. The Spirituality of polish Convents: Message and Communication. T XV. Red. W. Mleczko, R. Nęcek, W. Misztal. Kraków 2017 ISBN 978-83-64613-03-6 s. 298-310.
 17. Loud learning as an integration environment for virtual didactics. W: Proceedings of
  EDULEARN18. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. 2th-4th July 2018
  Palma, Mallorca, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres Palma, Mallorca
  2018 ISBN: 978-84-09-02709-5 s. 8166-8170. We współpracy: W. Misztal, K. Gurba.
 18. Effectiveness of virtual collaboration in distance education from the perspective of spiritual
  development. W: Proceedings of EDULEARN18. 9th International Conference of Education, Research
  and Innovation. 2th-4th July 2018 Palma, Mallorca, Spain. Red. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I.
  Candel Torres Palma, Mallorca 2018 ISBN: 978-84-09-02709-5 s. 8177-8181. We współpracy: W.
  Misztal, K. Gurba.
Organizacja i udział w konferencjach ogólnopolskich

 1. Charyzmat felicjański. Wychowanie. Komunikacja. Zdrowie.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 11.03.2015
 2. Nastolatki 2.0 – młodzież a media.Tygodnik Droga. Kraków – Łagiewniki – 25.04.2015
 3. Kościół. Komunikacja. Wizerunek. Papieski Wydział Teologiczny. Wrocław – 27.04.2015
 4. Medycyna i Religie.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląkich we Wroclawiu. Dworek Osiecki – Koszalin – 11-13.05.2015
 5. „Blaski i cienie rozwoju nauki”. XV Edycja Festiwalu Nauki w Krakowie. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków – 20.05.2015.
 6. Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie Duchowe I projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci). Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 22.10.2015
 7. Wy jesteście moją nadzieją. Święty Jan Paweł II ojciec młodzieży.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 23.10.2015.
 8. Kościół Franciszka – priorytety i wyzwania pontyfikatu. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin – 27.10.2015.
 9. Media – Kultura – Dialog. W V rocznicę śmierci abp Józefa Życińskiego.Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Ignatianum, Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Kraków – 10-02-11.02.2016
 10.  Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 17.02.2016.
 11. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki.  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kęty – 29.10.2016.
 12.  W społeczno-medialnej sieci. Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 8.11.2016
 13.  Dni Jana Pawła II. Miłosierdzie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i 18 uczelni małopolskich. Kraków – 9.11.2016
 14. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 8.03.2017
 15. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa.  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 21.02.2015.
 16. Modlitwa-Zdrowie-Komunikacja. Praca i życie Sióstr Felicjanek. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 8.03.2018.
 17. W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich. Kraków – 20.03.2018.
 18. Społeczna nauka Kościoła w praktyce zarządzania. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.
  Bielsko-Biała – 12.04.2018.
 19. Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród-Patriotyzm-Państwo w myśli i nauczaniu Prymasa
  Tysiąclecia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa – 25.05.2018.
 20. Piękno – Dziedzictwo – Komunikacja. Harklowa 2018. Z serii Edukacja Medialna – I. Uniwersytet
  Papieski Jana Pawła II, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ – 11.10.2018.

Organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych

 1. Komunikacja i zdrowie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 6.06.2015
 2. Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek Rada pre sestry pracujuce v zariadeniach socialnych sluzieb. Katolicka Univerzita v Rużomberku. Rużomberk – 4.09 – 5.09.2015.
 3. Miłosierni słowem i czynem. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademia Ignatianum. Kraków – 13.10.2015.
 4. ICERI 2015 – International Conference of Education, Research and Innovation. IATED Academy. Seville, Spain – 16.11 – 18.11.2015.
 5. INTED 2016 – 10 TH International of Technology, Education and Development Conference. IATED Academy. Valencia, Spain – 7.03-9.03.2016.
 6. Etyka mediów – etyczność w mediach.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 18-19.05.2016.
 7. Edulearn 2016 – 8th International Conference on Education and New Learning Technologies.IATED Academy. (virtual) Barcelona, Spain – 4.07-6.07.2016.
 8. Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017.  Uniwersytet Gdański. Gdańsk – 12-13.10.2017.
 9. Europa Christi. Międzynarodowy Kongres. Tygodnik „Niedziela”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, UKSW. Częstochowa – 20.10.2017.
 10. Media-Kultura-Komunikacja. Fenomen papieża Franciszka.Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Naczelna Rada Adwokacka. Kraków – 26.10.2017.
 11. Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne. Z serii Edukacja Medialna – II.
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków – 10.12.2018.
Konsultacje naukowe do filmów

 1. „Jan Paweł II” z Jonem Voight (2005),
 2. „Świadectwo” z Michaelem York (2008).
 3. „Tischner – życie w opowieściach”. Film dokumentalny w reż. Artura Więcka i Witolda Beresia (2008).
 4. „Parafia z sercem” – opieka merytoryczna i naukowa nad cyklem telewizyjnym (od listopada 2010 do chwili obecnej).
 5. Kuchnia papieska„. Rezser Atena Sawilis (2015)

Książki naukowe

W języku polskim

1. Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka.Wprowadzenie kardynał  Luis H. Villalba, Archidiecezja Tucuman. Wydawnictwo Salwator. ISBN 978-83-7580-464-5. Kraków 2016.

W językach kongresowych

1. L`educazione mediale nell`insegnamento sociale di papa Francesco. Prefazione del Cardinale Luis Hector Villalba. Wyd. IF PRESS. ISBN 978-88-6788-085-0 Roma 2016.

Książki naukowe pod redakcją

1. Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański. Red. R. Nęcek, E. Kucharska, W. Misztal. Wydawnictwo św. Jana Pawła II Kraków 2016 ISBN 978-83-64613-11-1 s. 93-108.

2. Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza. Red. W. Misztal, R. Nęcek. Wydawnictwo Salwator. ISBN 978-83-7580-496-6. Kraków 2016.

3.Resurrectiuonist Spitituality: From Personal to social Renewal. The Spirituality of polish Convents: Message and Communication. T XV. Red. W. Mleczko, R. Nęcek, W. Misztal. Wydawnictwo św. Jana Pawła II. Kraków 2017 ISBN 978-83-64613-03-6 ss. 344.

4. Media – Kultura – Dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. I. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Kraków 2017 ISBN 978-83-7438-583-1 ss. 344.

5. Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia.  Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. II. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2018 ISBN 978-83-7580-596-3 ss. 144.

6.  Miłosierdzie – Komunikacja – Zdrowie. Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia. Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. III. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Kraków 2018 ISBN 978-83-7438-653-1 ss. 189

7. Modlitwa – Zdrowie – Komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek. Seria: W społeczno-medialnej sieci. T. IV. Red. R. Nęcek, W. Misztal. Kraków 2019 ISBN 978-83-7438-653-1 ss.200.

Recenzje monografii w pismach naukowych

 1. Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Izabela Dobosz, Jakub Żurawski. Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania. Wydawnictwo Salwator, Kraków 2015, ss. 223. W: „Społeczeństwo” 1-2:2016 s. 184-186.
 2. Rafał Kowalski. Kaznodzieja jako uczeń.  Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 40. W: „Społeczeństwo” 5-6-2:2016 ISSN 1426-4196 s. 185-187.
 3. K. Dybeł, Z. Zarębianka. Red. Twarze świętości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016, ss. 154. W: „Studia Socialia Cracoviensia” 2:2016 ISSN 2080-6604 s. 215-217.